جوایز

جوایز برگزیدگان

  • نفر اول هر رشته المپیک فنی: 10 میلیون تومان جایزه نقدی و لوح تقدیر
  • نفر اول رشته مدیریت و اقتصاد: جذب در شرکت فناوری هوشمند مالی امین

web development web design wordpress theme development wordpress development wordpress seo ui website uikar